AleGOL 4

System ELIXIR jako Backup systemu SORBNET Obydwa systemy zarówno, ELIXIR jak I SORBNET są systemami działającymi na komputerach w danym środowisku programowym. Czasami z różnych przyczyn zależnych i niezależnych od nas bywa tak, iż następuje awaria systemu lub łączności. Jeżeli nastąpiła by taka sytuacja w centrali NBP, iż nie było by możliwości wysłania transakcji systemem SORBNET, ponieważ nastąpiła awaria to wszystkie transakcje, które powinny być wczytane bezpośrednio do tegoż systemu, banki mogą przesłać poprzez system ELIXIR. Ograniczeniem, które wskazywało na przesyłanie transakcji systemem SORBNET a nie systemem ELIXIR jest kwota. Kwota w strukturze pliku powinna mieć do piętnastu znaków, lecz jeśli chodzi o kwotę to ograniczenie jest do 1 000 000 złotych. Jednakże jest zalecenie, aby powyżej tej kwoty wysyłać transakcje systemem SORBNET. System ELIXIR jednak przepuści takie transakcje ale banki muszą pamiętać i sprawdzić czy mają pokrycie na rachunku NBP tak aby taka transakcja mogła być zrealizowana. Jeśli zdarzyłoby się, że tego pokrycia nie ma wystąpi wówczas brak rozrachunku sesji i zostanie uruchomiony w tym przypadku proces gwarancji rozrachunku. Banki stosując się do zaleceń nie wysyłają transakcji poprzez system ELIXIR w kwocie przewyższającej 1 000 000 złotych tylko wysyłają je systemem SORBNET. Lecz gdy zaistniałaby sytuacja awarii systemu SORBNET nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie transakcje można było wysłać poprzez system ELIXIR. Banki muszą w takiej sytuacji pamiętać o tym, aby mieć pokrycie na rachunku. 3. Rozliczenia krajowe w euro W dniu 7 marca 2005 r. w Narodowym Banku Polskim został uruchomiony nowy system płatności wysokokwotowych w euro. Decyzja o uruchomieniu takiego systemu spowodowało wejście Polski do Unii Europejskiej. Równolegle został także, wdrażany nowy system płatności niskokwotowych w euro. Oba te systemy wywodzą się od dwóch głównych systemów rozliczeniowych w kraju. System Narodowego Banku Polskiego nosi nazwę SORBNET – EURO zaś drugim systemem rozliczeniowym jest EuroELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. 3.1. System EuroELIXIR Charakterystyka systemu System EuroELIXIR w zakresie o rozliczeń krajowych, funkcjonuje w oparciu o rozrachunek netto. „Tak więc, podobnie do rozliczeń złotowych w systemie ELIXIR, na zakończenie sesji rozliczeniowej Izba wylicza salda netto. W rozliczeniach z systemem STEP2 kompensata nie występuje z uwagi na wysyłanie i odbieranie zleceń w ramach odrębnych sesji rozliczeniowych. Harmonogram funkcjonowania systemu zakłada dla rozliczeń krajowych dwie sesje dziennie oraz po jednej sesji dla otrzymanych i wysłanych zleceń transgranicznych”. W systemie EuroELIXIR płatności transgraniczne muszą spełniać ściśle określone warunki: wysokość kwoty przelewu nie może być większa niż 12,500 euro (50,000 euro od 2006 roku) dozwolona jest tylko opcja kosztów dzielonych SHA (Share). Dla zleceń krajowych nie ma ustalonej górnej granicy kwoty dla pojedynczych zleceń, natomiast możliwe jest także wykorzystanie wszystkich opcji kosztów (SHA, BEN, OUR). System EuroELIXIR w większości funkcjonuje w oparciu o stronę techniczną wykorzystywaną przez system ELIXIR. Można powiedzieć, iż jest to kopia systemu ELIXIR. Dzięki temu pozwoliło to Izbie na ograniczenie kosztów uruchomienia nowego systemu. Do systemu w charakterze uczestników bezpośrednich przystąpiły 34 banki. W 2005 roku

system rozliczył ponad 544 tysięcy transakcji w tym ponad 419 tys. W relacja transgranicznych. Wartość rozliczonych transakcji wyniosła 2 mld euro. Liczna rozliczonych transakcji stale wzrasta, najszybciej w zakresie transakcji wysyłanych za granicę, których udział był dotychczas niewielki przede wszystkim ze względu na długotrwały proces dostosowywania systemów informatycznych banków. W rozliczeniach transgranicznych najwięcej transakcji wysyłanych jest do Niemiec, Włoch i Holandii, a otrzymywanych z Niemiec Holandii, Belgii i Austrii. Oznaczenie komunikatów wymiennych w systemie EuroELIXIR Oznaczenia grup komunikatów są identyczne jak w systemie ELIXIR. Dokładnie opisano te grupy w punkcie „Zasady działania systemu ELIXIR”. Różnica jest taka, iż grupa komunikatów w systemie EuroElixir jest tylko jedna i zaczyna się na cyfrę 3nn. Grupa 3 n (zlecenia uznaniowe w euro) 1 – dokument uznaniowy transgraniczny (wysyłany do systemu STEP2) 2 –dokument uznaniowy transgraniczny (otrzymany z systemu STEP 2) 3 – krajowy dokument uznaniowy 8 – dokument uznaniowy odrzucony przez system STEP 2 9 – zwrot krajowego dokumentu uznaniowego Różnica oznaczenia komunikatu pomiędzy systemem EuroELIXIR a systemem ELIXIR jest taka, iż w komunikatach uznaniowych w euro nie występuje trzecia cyfra.